MENU GŁÓWNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
PROGRAMY, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY
KONKURS "LUBELSZCZYZNA - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
10 LAT GIMNAZJUM
PRZYDATNE LINKI

RODO - informacje ogólne

 

 

Szanowni Państwo

W związku z obowiązkiem informacyjnym przekazujemy Państwu pakiet niezbędnych informacji .

 

1. Prawo do informacji i kopii danych

  

Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie.  Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskującej osobie jest nieodpłatne gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

2. Prawo do sprostowania danych

    

Osoba której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

3. Prawo do bycia zapomnianym

    

W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:
– stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,

- stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
– stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

    

Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

5. Prawo do przenoszenia danych

    

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

6. Prawo do sprzeciwu

    

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.

Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

 

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

    

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna prawo wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO - https://www.giodo.gov.pl/

 

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych– Zespołu Szkół Publicznych
w Suścu

e-mail: iod@zspsusiec.pl

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Format 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 19/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu z dnia 21.06.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Przedszkolu Samorządowym w Suścu
Informacja- uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie

SZANOWNI RODZICE!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację

dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób

bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że

Zespół Szkół Publicznych w Suścu

przetwarza dane osobowe uczniów ( w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów zarówno

w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.). 
jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z promocją szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Publicznych w Suścu

Z siedzibą: 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 53

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych,
o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także prawie do wniesienia skargi jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz będzie rozpowszechniona wśród rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo do dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do ich usunięcia

opis dokumentutypdata

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów

pdf20-07-2018[ Pobierz ]
601 kB

Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez szkołę

pdf20-07-2018[ Pobierz ]
633 kB

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów.

pdf26-07-2018[ Pobierz ]
727 kB
Informacja- pracownicy

 

SZANOWNI Pracownicy!

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Szkoła ma obowiązek przekazać pracownikom  informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej jednostki.

Szkoła dokłada wszelkich starań aby dane pracowników przetwarzane  były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

W związku z powyższym informujemy, że

Zespół Szkół Publicznych w Suścu

przetwarza dane osobowe pracowników  ( w tym dane osobowe ich rodzin) w związku z realizacją procesu zatrudnienia, wymogami przepisów prawa oraz w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkół Publicznych w Suścu

z siedzibą: 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 53

Posiadają Państwo prawo do dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do ich usunięcia.

Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie danych osobowych.

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych  osobowych pracowników Szkoły wraz z podstawami prawnymi, jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 

opis dokumentutypdata

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

pdf20-07-2018[ Pobierz ]
767 kB

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych

pdf20-07-2018[ Pobierz ]
595 kB
Informacja - monitoring wizyjny

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Zespół Szkół Publicznych w Suścu

przetwarza wizerunek uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • Funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie prawa

tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i ich rodzicom

oraz

  • Związanych z promocją Szkoły na podstawie zgód na przetwarzanie danych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest

Zespół Szkół Publicznych w Suścu

z siedzibą: 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 53

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, ze zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół Publicznych w Suścu NIE PONOSI odpowiedzialności za  przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym wizerunków uczniów lub ich rodziców (poprzez wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach a następnie umieszczania ich np. w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

 

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )