Wczytywanie...

Dla rodziców

Niniejsze uregulowania powstały na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

 1. Od 21.01.2022r. wracamy do nauki stacjonarnej, w reżimie sanitarnym.
 2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz  z instrukcją  i informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego zobowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie minimum 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek jednorazowych,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,
  • przebywanie w wyznaczonych obszarach szkoły.
 4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz przestrzeni wspólnej w szkole ( szatnia, biblioteka, korytarze, klatka schodowa).
 6. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu ( numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 7. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 8. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

  Dla uczniów

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Do szkoły uczniowie przychodzą ( są przyprowadzani ) nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć  (za wyjątkiem uczniów dojeżdżających).
 3. Czynne są trzy wejścia do szkoły dla uczniów: główne i boczne oraz do budynku dawnego gimnazjum. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
 4. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni kontaktowanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 5. W klasie nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 6. Wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się w indywidualnych szafkach, na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 9. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w klasie, po dokładnym umyciu rąk. Nie należy organizować poczęstunków i wspólnej degustacji potraw.
Data publikacji 2022-01-20